fbpx

Regulamin promocji i konkursu „11 urodziny – metamorfoza ciała” w Happy Skin Clinic

 

A. Regulamin konkursu „11 urodziny – metamorfoza ciała”

1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest:
Happy Skin Clinic S.C.
ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo zwany dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy: Cud i Miód Catering Dietetyczny, Klub 36 minut West Point.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

4. Informacje dostarczone przez Zgłaszającego mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

5. Dane Zgłaszających mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz partnerów: Cud i Miód Catering Dietetyczny, Klub 36 minut West Point w celach marketingowych oraz realizacji konkursu.

Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku przed zabiegami,
w trakcie oraz po zakończeniu metamorfozy.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem https://happyskinclinic.pl/regulamin-11-urodziny-metamorfoza/

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2. Słownik pojęć

1. Zgłaszający – dowolna osoba pełnoletnia w wieku 18-70.
2. Nagrody – w konkursie przewidziana jest następująca jedna nagroda:

a) Pakiet zabiegów pielęgnacji ciała tj.

– 6 zabiegów fala akustyczna uda

– oraz 6 zabiegów karboksyterapii, 1 okolica (np. brzuch/ ramiona/ uda przód lub tył)
b) Catering dietetyczny Cud i miód, 1500 kcal na miesiąc, który zostanie dostarczony na wskazany adres przez Zwycięzcę.
c) Karnet miesięczny na siłownię 36 minut Westpoint ul. Wichrowa 1A 60-449 Poznań

§3. Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.05.22r. w siedzibie Organizatora, Happy Skin Clinic, ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo.
2. Konkurs kończy się w dniu 22.05.22 r. o godzinie 23:59.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorą w nim udział osoby, które zakupią zabiegi z promocji „11 urodziny Happy Skin Clinic” w sklepie online  https://happyskinclinic.pl/produkt/11-urodziny/  lub w siedzibie Organizatora.

 1. Konkurs polega na wpisaniu kilku zdań „Za co kochasz Happy Skin Clinic?” :

– w siedzibie Organizatora na kartce

– lub online wpisaniu w uwagach do zamówienia

– potrzebne dane czyli imię i numer kontaktowy będą przetwarzane przez Organizatora oraz Partnerów w celach marketingowych oraz do realizacji konkursu.

 1. Wygrywa Zgłaszający, który napisze najtrafniejszy opis i zostanie wyłoniony przez jednoosobowe jury Happy Skin Clinic: dyrektor zarządzającą Marlenę Balcerek. Poinformowanie Zwycięscy odbędzie się najpóźniej 28.05.22r.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 osoba, która zostanie wybrana przez jednoosobową komisję w siedzibie Organizatora.
 3. Zwycięzca zostanie powiadomiony najpóźniej w dniu 28.05.22 r. za pomocą telefonu z informacją o wygranej oraz Imię zwycięscy zostanie opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora i Partnerów.
 4. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę. Nagroda nie zostaje wypłacona w formie gotówki.
 5. Start zabiegów z konkursu „11 urodziny – metamorfoza ciała” 01.06.2022. Zwycięzca zobowiązuje się do wykorzystania dobranych zabiegów w odpowiednio zaplanowanych terminach. Nie odwołanie wizyty 24 godziny przed umówionym terminem skutkuje przepadnięciem zabiegu.
  §4. Postanowienia końcowe
  1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

 

 B. Regulamin promocji „11 urodziny – metamorfoza ciała” w Happy Skin Clinic

 

 1. Promocja obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie

https://happyskinclinic.pl/produkt/11-urodziny/

 

 1. Czas trwania promocji : do 21.05 do godziny 10:00 do 22.05 godz. 23:59.

 

 1. Pakiety zabiegów objęte promocją można wykupić bezpośrednio w recepcji Happy Skin Clinic lub w sklepie online.
 2. W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na dokumencie potwierdzającym płatność.

 

 1. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Happy Skin Clinic.

 

 1. Promocje nie łączą się ze sobą.

 

 1. Happy Skin Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia lub skrócenia czasu ich trwania.
 2. Promocja może być odwołana przez Happy Skin Clinic w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona, z zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały zakupy zabiegu lub pakietu zabiegów objętych promocją.
 3. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056.

 

 1. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie Happy Skin Clinic oraz na stronie internetowej TUTAJ

 

 1. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

 1. Termin realizacji zabiegów do 31.08.2022 roku.  

 

Regulamin zakupu VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „11 urodziny – metamorfoza ciała ” Happy Skin Clinic


Definicje

Sprzedawca:

Happy Skin Clinic S.C.j, ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056, adres email: recepcja@happyskinclinic.pl

Nr konta bankowego: 90 1750 0012 0000 0000 2331 2336

 

VOUCHEY ONLINE na promocje online „11 urodziny – metamorfoza ciała „:
karta imienna na określona na jeden z wymienionych pakiet zabiegów:  depilacja laserowa 1 zabieg pachy + 1 zabieg bikini głębokie 299zł, Alma nir twarz 1 zabieg + 1 zabieg Aquapure 3 etapy twarz 599zł, Venus Legacy 1 zabieg na ramiona + 1 zabieg fala akustyczna ramiona 449zł, Venus Legacy 1 zabieg na uda wewnętrzne + 1 zabieg fala akustyczna uda wewnętrzne 549zł,  Venus Legacy 1 zabieg na brzuch i boki + 1 zabieg fala akustyczna brzuch 599 zł, Hifu 1 zabieg brzuch + 1 zabieg Venus Legacy brzuch 2999zł

 

Nabywca:
Osoba, która od Sprzedawcy otrzymuje Voucher  w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Sprzedający i Nabywca– łącznie zwani „Stronami”.

 

Poniższy regulamin określa warunki zakupu w sklepie Happy Skin Clinic prowadzonym pod adresem: www.happyskinclinic.pl

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży  VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „11 urodziny – metamorfoza ciała ” i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Nabywców korzystających z usług sklepu internetowego, którzy mają obowiązek zapoznać się z jego postanowieniami. Do postanowień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „11 urodziny – metamorfoza ciała ” odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.

 

Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „11 urodziny – metamorfoza ciała ” za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zatwierdzenie przez Sprzedającego złożonego zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
 3. Voucher ma termin realizacji do 31.08.2022r.
 4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 5. Nabywca może wybrać formę płatności za pomocą przelewu tradycyjny lub gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 7. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym na stronie happyskinclinic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia, Nabywca składa ofertę kupna określonego produktu. W formularzu Nabywca zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny / wysyłki
  c) nr tel.
  d) email
 9. Złożenie przez Nabywcę zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

Warunki reklamacji, zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego produktu z umową.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres mailowy recepcja@happyskinclinic.pl lub adres korespondencyjny: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Voucher należy odesłać na adres: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (+ koszt wysyłki) w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy usługa wykonana została za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

Rozliczenie

 1. Płatności za zakupiony w sklepie internetowym Voucher  można dokonać przez płatności on-line poprzez przelew tradycyjny. 
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu będzie paragon, natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – faktura VAT, z zastrzeżeniem, iż wystawienie faktury VAT następuję po uprzednim wskazaniu numeru NIP w formularzu zamówienia.
 3. Paragon lub faktura zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od wybranej formy dostawy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. 
 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Nabywcę podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Nabywca może wycofać zamówienie w formie pisemnej lub w formie zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny.
 3. Voucher można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 oraz w sobotę: 9:00-16:00 pod adresem Sprzedawcy: Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo lub otrzymać przesyłką kurierską.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Nabywcy.

 

Uszkodzenia przesyłek

 1. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne Vouchera powstałe od chwili ich wydania podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie działalnością kurierską, chyba że wada fizyczna powstała na skutek przyczyny istniejącej uprzednio w produkcie.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności opublikowanej TUTAJ.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.happyskinclinic.pl
 2. Nabywca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie.
 3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z powodu zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Publikacja Regulaminu: 11.05.2022 r.