fbpx

Regulamin zakupu VOUCHERÓW i BOKSÓW PREZENTOWYCH ONLINE od Happy Skin Clinic

Definicje

Sprzedawca:

Happy Skin Clinic S.C.j, ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056, adres email: recepcja@happyskinclinic.pl

Nr konta bankowego: 90 1750 0012 0000 0000 2331 2336

 

Voucher:
karta imienna na określoną kwotę pieniężną uprawniająca posiadacza do jego realizacji we wskazanym na nim terminie (voucher nie obejmuje zabiegów do lekarza Wiktora Suchego)

Box Prezentowy:
boks, w skład którego wchodzą upominki od Happy Skin Clinic o określonej wartości oraz Voucher (voucher nie obejmuje zabiegów do lekarza Wiktora Suchego)

 

Nabywca:
Osoba, która od Sprzedawcy otrzymuje Voucher lub Box Prezentowy w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Sprzedający i Nabywca– łącznie zwani „Stronami”.

 

Poniższy regulamin określa warunki zakupu w sklepie Happy Skin Clinic prowadzonym pod adresem: www.happyskinclinic.pl

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Voucherów i Boksów Prezentowych on-line i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Nabywców korzystających z usług sklepu internetowego, którzy mają obowiązek zapoznać się z jego postanowieniami. Do postanowień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż Voucherów i Boksów Prezentowych odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.

 

Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Voucherów i Boksów Prezentowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zatwierdzenie przez Sprzedającego złożonego zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
 3. Voucher wystawiany jest z jasno określonym terminem jego realizacji.
 4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 5. Nabywca może wybrać formę płatności za pomocą systemu PayU, BLIK, przelew tradycyjny lub gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 7. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym na stronie happyskinclinic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia, Nabywca składa ofertę kupna określonego produktu. W formularzu Nabywca zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny / wysyłki
  c) nr tel.
  d) email
 9. Złożenie przez Nabywcę zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

Warunki reklamacji, zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego produktu z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji upominków znajdujących się w Boksie Prezentowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@happyskinclinic.pl

 • Termin rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego to 14 dni.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres mailowy recepcja@happyskinclinic.pl lub adres korespondencyjny: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Voucher lub Boks Prezentowy należy odesłać na adres: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (+ koszt wysyłki) w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy usługa wykonana została za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

Wartość

 1. Nabywca wybierając rodzaj produktu sam decyduje i wybiera wartość, na jaką ma być wystawiony VOUCHER.
 2. Wartość upominków Happy Skin Klinik zawartych w Boksie Prezentowym jest z góry określona i podana na stronie sklepu www.happyskinclinic.pl
 3. Poza wartością zakupionych produktów, Nabywca ponosi koszt wysyłki, z góry określony na stronie sklepu na stronie www.happyskinclinic.pl 
 4. Wszystkie wartości podawane są w złotych polskich.
 5. Voucher można wykorzystać na zabiegu kosmetologiczne w Happy Skin Clinic, nie obowiązują na medycynę estetyczną.

 

Rozliczenie

 1. Płatności za zakupiony w sklepie internetowym Voucher lub Boks Prezentowy można dokonać przez płatności on-line w systemie PayU, BLIK, gotówką lub kartą przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy. 
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu będzie paragon, natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – faktura VAT, z zastrzeżeniem, iż wystawienie faktury VAT następuję po uprzednim wskazaniu numeru NIP w formularzu zamówienia.
 3. Paragon lub faktura zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem lub Boksem Prezentowym.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od wybranej formy dostawy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. 
 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Nabywcę podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Nabywca może wycofać zamówienie w formie pisemnej lub w formie zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny.
 3. Voucher lub Boks Prezentowy można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 oraz w sobotę: 9:00-16:00 pod adresem Sprzedawcy: Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo lub otrzymać przesyłką kurierską.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Nabywcy.

 

Uszkodzenia przesyłek

 1. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne Vouchera lub Boksu Prezentowego powstałe od chwili ich wydania podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie działalnością kurierską, chyba że wada fizyczna powstała na skutek przyczyny istniejącej uprzednio w produkcie.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności opublikowanej TUTAJ.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.happyskinclinic.pl
 2. Nabywca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie.
 3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z powodu zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Publikacja Regulaminu: 11.08.2020 r.