fbpx

Regulamin promocji „Dzień otwarty 2+2 gratis” w Happy Skin Clinic

 1. Promocja obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie https://happyskinclinic.pl/produkt/promocje_dzien_otwarty_2021/
 2. Czas trwania promocji : do 6 listopada 2021r. do godziny 23:59.
 3. Pakiety zabiegów objęte promocją można wykupić bezpośrednio w recepcji Happy Skin Clinic lub w sklepie online https://happyskinclinic.pl/produkt/promocje_dzien_otwarty_2021/

  4. W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na dokumencie potwierdzającym płatność.

 4. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Happy Skin Clinic.
 5. Promocje nie łączą się ze sobą.
 6. Happy Skin Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia lub skrócenia czasu ich trwania.
 7. Promocja może być odwołana przez Happy Skin Clinic w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona, z zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały zakupy zabiegu lub pakietu zabiegów objętych promocją.
 8. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 
 9. Każda osoba, która wykupi pakiet promocyjny ma możliwość wygrania nagrody (nagroda nr 1: świeca sojowa Happy Skin Clinic; nagroda nr 2: laminacja rzęs; nagroda nr 3: Alma NIR na twarz). Trzech zwycięzców zostanie wylosowanych 9 lub 10 listopada w siedzibie Happy Skin Clinic przez pracowników. Wyniki zostaną ogłoszone na Fabebooku oraz Instagramie Happy Skin Clinic.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056.
 11. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją. 
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie Happy Skin Clinic oraz na stronie internetowej TUTAJ
 13. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 14. Termin realizacji zabiegów do 01.02.2022 roku.

 

Regulamin zakupu VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „Dzień otwarty 2+2 gratis” w Happy Skin Clinic
Definicje

Sprzedawca:

Happy Skin Clinic S.C.j, ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056, adres email: recepcja@happyskinclinic.pl

Nr konta bankowego: 90 1750 0012 0000 0000 2331 2336

 • VOUCHEY ONLINE na promocje online „Dzień otwarty 2+2 gratis”
  karta imienna na określona na jeden z wymienionych pakiet zabiegów:
 • PAKIET 1: 2 mezoterapie Neauvia+ PREZENT 2 zabiegi oczyszczające Aquapure twarz, szyja i dekolt 1400zł zamiast 2000zł
 • PAKIET 2: 2 zabiegi oczyszczająco, nawilżające Geneo + PREZENT 2 masaże Kobido 700zł zamiast 1200zł
 • PAKIET 3: 2 zabiegi laser Alma dłonie: przebarwienia/ odmłodzenie + PREZENT 2 zabiegi DermaOxy dłonie 600zł zamiast 860zł
 • PAKIET 4: 2 zabiegi laser Alma t+sz+d: przebarwienia/ naczynka/ odmłodzenie + PREZENT 2 zabiegi DermaOxy twarz, szyja i dekolt 1800zł zamiast 2460zł
 • PAKIET 5: 2 zabiegi laser Alma twarz/ owal twarzy: przebarwienia/ naczynka/ odmłodzenie + PREZENT 2 zabiegi DermaOxy twarz 1200zł zamiast 1660zł
 • PAKIET 6: 2 zabiegi laser Alma policzki: przebarwienia/ naczynka/ odmłodzenie + PREZENT 2 zabiegi DermaOxy twarz 1000zł zamiast 1460zł
 • PAKIET 7: 2 zabiegi Emerge okolica oczu + PREZENT 2 zabiegi Dermaoxy oczy 770zł zamiast 1030zł
 • PAKIET 8: 2 zabiegi Emerge szyja + PREZENT 2 zabiegi PRX T33 na szyję 1540zł zamiast 2340zł
 • PAKIET 9: 2 zabiegi Emerge twarz +PREZENT 2 zabiegi PRX T33 na twarz 2200zł zamiast 3000zł

Nabywca:
Osoba, która od Sprzedawcy otrzymuje Voucher  w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Sprzedający i Nabywca– łącznie zwani „Stronami”.

Poniższy regulamin określa warunki zakupu w sklepie Happy Skin Clinic prowadzonym pod adresem: www.happyskinclinic.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży  VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „Dzień otwarty 2+2 gratis” i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Nabywców korzystających z usług sklepu internetowego, którzy mają obowiązek zapoznać się z jego postanowieniami. Do postanowień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „Dzień otwarty 2+2 gratis” odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.

Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż VOUCHERÓW ONLINE na promocje online „Dzień otwarty 2+2 gratis” za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zatwierdzenie przez Sprzedającego złożonego zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
 3. Voucher ma termin realizacji do 01.11.2022r.
 4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 5. Nabywca może wybrać formę płatności za pomocą przelewu tradycyjny lub gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 7. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym na stronie happyskinclinic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia, Nabywca składa ofertę kupna określonego produktu. W formularzu Nabywca zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny / wysyłki
  c) nr tel.
  d) email
 9. Złożenie przez Nabywcę zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Warunki reklamacji, zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego produktu z umową.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres mailowy recepcja@happyskinclinic.pl lub adres korespondencyjny: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Voucher należy odesłać na adres: ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (+ koszt wysyłki) w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy usługa wykonana została za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

Rozliczenie

 1. Płatności za zakupiony w sklepie internetowym Voucher  można dokonać przez płatności on-line poprzez przelew tradycyjny. 
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu będzie paragon, natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – faktura VAT, z zastrzeżeniem, iż wystawienie faktury VAT następuję po uprzednim wskazaniu numeru NIP w formularzu zamówienia.
 3. Paragon lub faktura zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od wybranej formy dostawy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. 
 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Nabywcę podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Nabywca może wycofać zamówienie w formie pisemnej lub w formie zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny.
 3. Voucher można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 oraz w sobotę: 9:00-16:00 pod adresem Sprzedawcy: Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo lub otrzymać przesyłką kurierską.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Nabywcy.

Uszkodzenia przesyłek

 1. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne Vouchera powstałe od chwili ich wydania podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie działalnością kurierską, chyba że wada fizyczna powstała na skutek przyczyny istniejącej uprzednio w produkcie.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności opublikowanej TUTAJ.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://happyskinclinic.pl/dzien_otwarty_2021/
 2. Nabywca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie.
 3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z powodu zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Publikacja Regulaminu: 04.11.2021 r.