fbpx

Regulamin konkursu „Za co kochasz Happy Skin Clinic”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo zwana dalej Organizatorem.

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook/Instagram. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.

 4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach realizacji Konkursu.

 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2. Słownik pojęć

 1. Zgłaszający – dowolna osoba pełnoletnia posiadająca konto na portalu instagram.com

 2. Nagrody – w konkursie przewidziana jest następująca nagroda:

  1. 1x świeca sojowa wykonana przez Happy Skin Clinic

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.03.2021.

 2. Konkurs kończy się w dniu 09.03.2021r. o godzinie 23:59.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 4. Konkurs polega na dodaniu pod postem komentarza, będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe „Za co kochasz Happy Skin Clinic?” zawarte w treści postu z dnia 08.03.2021 na stronie:
  https://www.instagram.com/happyskinclinic/

 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Jury Konkursu za najbardziej ciekawą, kreatywną.

 6. Zwycięzca zostanie powiadomiony najpóźniej w dniu 10.03.2021r. za pomocą funkcji Instagram

„Odpowiedź” pod swoim zgłoszeniem.

 1. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 2. Nagrody zwycięzcy odbiorą osobiście w siedzibie Organizatora: Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41,
  62-081 Baranowo.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.