fbpx

Regulamin konkursu „Za co kochasz Happy Skin Clinic”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo zwana dalej Organizatorem.

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.

 4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach realizacji Konkursu.

 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2. Słownik pojęć

 1. Zgłaszający – dowolna osoba pełnoletnia posiadająca konto na portalu facebook.com

 2. Nagrody – w konkursie przewidziana jest następująca nagroda:

  1. 5x świeca sojowa wykonana przez Happy Skin Clinic

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.03.2021.

 2. Konkurs kończy się w dniu 09.03.2021r. o godzinie 23:59.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 4. Konkurs polega na dodaniu pod postem komentarza, będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe „Za co kochasz Happy Skin Clinic?” zawarte w treści postu z dnia 08.03.2021 na stronie:
  https://www.facebook.com/HappySkinBaranowo

 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie 5 osób, których odpowiedź zostanie uznana przez Jury Konkursu za najbardziej ciekawą, kreatywną.

 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu 10.03.2021r. za pomocą funkcji Facebook

„Odpowiedź” pod swoim zgłoszeniem.

 1. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 2. Nagrody zwycięzcy odbiorą osobiście w siedzibie Organizatora: Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41,
  62-081 Baranowo.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.